Realizowane projekty
Więcej
Stawiamy na przedszkolaki

Stawiamy na przedszkolaki

Stawiamy na przedszkolaki Więcej
Przygoda z nauką

Przygoda z nauką

Przygoda z nauką Więcej
Zdalna Szkoła+

Zdalna Szkoła+

Zdalna Szkoła+ Więcej
  • 1
  • 2

logotyp

PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA – pn. „POZNAJ POLSKĘ”

Informujemy, że Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zostało  przyznawane Gminie Elbląg w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia nr MEIN/2021/DPI/939 z dnia 08.10.2021 r.  

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Szkoły prowadzone przez Gminę Elbląg złożyły łącznie 8 wniosków z podziałem dla grup wiekowych w klasach I-III i IV-VIII. Planowany koszt wycieczek wynosi 24 621 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 19 696 zł. Wkład własny w wysokości 4925 zł  będą stanowiły wpłaty rodziców.

Uczniowie szkół gminnych w ramach w/w przedsięwzięcia zwiedzą m.in. Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni,  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdynia - historyczny układ urbanistyczny, Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium” Toruń, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy – Toruń, Dar Pomorza oraz Westerplatte.

ue

 

„LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”

Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 maja br. realizujemy projekt partnerski pn. „LET`S GO-program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 192 uczniów 4 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy zespołowej), wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 101 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.05.2017-30.04.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów: językowych, przyrodniczych, matematycznych w Szkole Podstawowej w Pilonie, Szkole Podstawowej w Węzinie, Zespole Szkół w Gronowie Górnym oraz w Zespole Szkół w Nowakowie. W 4 szkołach realizowane będą zajęcia z języka angielskiego, przyrody, matematyki. Każdy rodzaj ww. zajęć będzie realizował dwa typy zajęć: dydaktyczno-wyrównawcze (wyrównujące dysproporcje edukacyjne u uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych) oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (wykraczające poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przygotowywać uczniów do konkursów, olimpiad i koncentrować się na ich indywidualnych predyspozycjach. Będą to zajęcia z wykorzystaniem wyłącznie aktywizujących metod nauczania: praca metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, krzyżówki, doświadczenie).Na zajęciach z przyrody i matematyki wykorzystane będzie nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Uczniowie będą zdobywać umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów.

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój u uczniów właściwych postaw i umiejętności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Będą to zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, judo oraz wyjazdy edukacyjne.

- doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg. 28 nauczycieli deklaruje potrzebę uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Szkolenie przyjmie formę warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod z zakresu budowania zespołu, doskonalenia umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacji, wykorzystania metod aktywizujących, nowatorskich form i metod pracy z wykorzystaniem TOC, metod eksperymentu i rozwijania kreatywności.

- spotkania warsztatowe rodziców umożliwiające nabycie świadomości i wiedzy w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dziecka.

- doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Zadanie polega na doposażeniu 4 szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia poszczególnych zajęć w projekcie. Będą wspierały naukę, służyły nauczycielom i uczniom w czasie realizacji zajęć z przyrody, matematyki i języka angielskiego.

Projekt „LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Ogólna wartość projektu: 427 882,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 406 186, 50 zł

 

ue

Od 1 sierpnia br. realizujemy projekt partnerski pn. „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia uczniów w Gminie Elbląg”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 50 uczniów 2 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk językowych, ICT oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 12 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.08.2019- 31.07.2021 r.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowakowie realizowane są następujące zadania:

- DODATKOWE ZAJĘCIA W ZAKRESIE ICT-robotyki

Są to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Zajęcia wykraczają poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przygotowują uczniów do konkursów, olimpiad i koncentrują się na ich indywidualnych predyspozycjach, kształcą kompetencje kluczowe: ICT oraz kształcą umiejętności uniwersalne: umiejętność uczenia się, rozumienia, pracy zespołowej. Są to zajęcia z wykorzystaniem wyłącznie aktywizujących metod nauczania: praca metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, krzyżówki, doświadczenie uczniów).Na zajęciach z ICT-robotyki uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów.

- DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE

Zajęcia ruchowe: taneczne oraz zajęcia ruchowe - judo

- DOSKONALENIE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Zaplanowano szkolenie pn.”Nauczanie robotyki w szkole”.

- ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA RODZICÓW

Zaplanowano również spotkania warsztatowe dla rodziców pn. „Kształtowanie wśród rodziców kompetencji informatycznych”.

Projekt „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia uczniów w Gminie Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 lipca 2021 r.

Ogólna wartość projektu: 413 395,75 zł, w tym wartość dofinansowania: 391 617,75 zł.

 

ue

 

"Zdalna Szkoła +" w Gminie Elbląg

Pragniemy poinformować, że dnia 14.08.2020 w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dnia 17.08.2020 - 20 laptopów i 20 licencji oprogramowania komputerowego zostało przekazanych Publicznej Szkole Podstawowej w Nowakowie.

Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku konieczności realizowania kształcenia na odległość uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).

ue

Gmina Elbląg uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

„Stawiamy na przedszkolaki - nowe miejsca przedszkolne i dodatkowe zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy Elbląg”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) poprzez:

a) utworzenie dla 53 dzieci 3 i 4-letnich (26dziew.,27chłop.) 4 nowych grup przedszkolnych tj. 1 nowego Oddziału Przedszkolnego (OP) przy SP w Pilonie, 1 OP przy SP w Węzinie, 1 OP przy SP w Nowakowie oraz 1 OP przy SP w Gronowie Górnym,

b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez okres 12 miesięcy,

c) realizację dodatkowych zajęć zwiększające szanse edukacyjne 141 dzieci,

d) wydłużenie godzin pracy OWP Pilonie, Węzinie i Gronowie Górnym,

e) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 (12K) nauczycieli, pracujących w OP objętych wsparciem.

 Wartość projektu: 1 445 615,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 228 773,26 zł

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

Zajęcia logopedyczne - prowadzący: Sylwia Browalska

Zajęcia z psychologiem - prowadzący: Aleksandra Urbańska

Gimnastyka korekcyjna - prowadzący: Izabela Bożejewicz, Renata Szulc

2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

Zajęcia jezykowe (język angielski) - prowadzący: Kamila Kamińska

Zajęcia muzyczne - prowadzący: Anetta Witkowska

Zajęcia rytmiczne - prowadzący: Lucyna Szypniewska, Anna Pfeiffer

Zajęcia taneczne z elementami aerobiku - prowadzący Piotr Szuba

Zajęcia informatyczne - prowadzący Bartosz Pfeiffer