Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko Lokalny Animator Sportu na obiekcie sportowym "Orlik: przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.

Do zadań animatora należeć będzie:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach
sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,    
2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,     
3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,    
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,    
5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz  innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,    
6)  promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,    
7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,   
8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator
9) Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
10) Utrzymanie porządku na obiekcie,
11) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.

Wymagane kwalifikacje:
-
Ukończone 18 lat życia.
- Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Dobry stan zdrowia.
- Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.

Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Warunki pracy:
Praca w terminie: od 1 marca do 31 listopada 2022 roku, (od poniedziałku do niedzieli),
Praca dotyczy obiektu zlokalizowanych przy PSP w Nowakowie
Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.

Minimalna miesięczna liczba godzin:

a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi minimum 112 godzin:

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi minimum 56 godzin:

Pozostałe wynikające z założeń Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2022 – dostępne na stronie www.orlysportu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 14 lutego 2022 r. w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie.