logotyp

PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA – pn. „POZNAJ POLSKĘ”

Informujemy, że Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zostało  przyznawane Gminie Elbląg w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia nr MEIN/2021/DPI/939 z dnia 08.10.2021 r.  

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Szkoły prowadzone przez Gminę Elbląg złożyły łącznie 8 wniosków z podziałem dla grup wiekowych w klasach I-III i IV-VIII. Planowany koszt wycieczek wynosi 24 621 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 19 696 zł. Wkład własny w wysokości 4925 zł  będą stanowiły wpłaty rodziców.

Uczniowie szkół gminnych w ramach w/w przedsięwzięcia zwiedzą m.in. Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni,  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdynia - historyczny układ urbanistyczny, Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium” Toruń, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy – Toruń, Dar Pomorza oraz Westerplatte.